Všeobecné obchodní podmínky - Autorskoprávní ujednání


A. Záruky na původnost návrhu projektu

 1. Poskytovatel se zavazuje, že návrh podoby projektu nebude obsahovat skutečnosti, které mohou bez právního důvodu zasáhnout do práv a oprávněných zájmů třetích osob nebo mohou být v rozporu s platným právním řádem, například dobrými mravy, dobrými mravy hospodářské soutěže apod., pokud tyto skutečnosti nejsou přímo předmětem obsahu projektu zadanými uživatelem.

 2. Poskytovatel ručí za původnost vytvořeného návrhu projektu, za správnost a právo k užití podkladů dodaných poskytovatelem.

 3. Poskytovatel se zavazuje, že upraví veškeré závazky, které touto smlouvou na sebe přebírá a ke kterým potřebuje součinnost třetích stran.

 4. Poskytovatel prohlašuje, že je plně oprávněn nakládat s díly svých zaměstnanců, která budou využita při tvorbě projektu.

 5. Poskytovatel neodpovídá za obsahovou správnost projektu.

 6. Poskytovatel si vyhrazuje právo:

  1. zařadit vytvořený projekt do svých referencí, určených k zveřejnění.

  2. uvést na „home page“ a do dalších částí vytvořeného projektu následující text: copyright ©2010 EpaX (nebo jiné obchodní označení)

B. Užití a šíření projektu

 1. Poskytovatel smlouvou (písemnou nebo ústní) výslovně uděluje uživateli svolení k užití a šíření projektu vytvořeného na základě této smlouvy jako celku nebo jejich částí, a to způsobem, v rozsahu a v čase dále uvedenými, a uživatel toto právo takto přijímá.

 2. Uživatel či subjekty jím pověřené jsou oprávněni užívat a šířit projekt všemi obvyklými způsoby v tiskové i elektronické podobě. Bude - li projekt šířen na CD ROM, je uživatel povinen uvést údaj o tom, že projekt byl vytvořen poskytovatelem. Na CD ROM nebo při jiném šíření projektu 3. straně lze šířit pouze obsah prezentace, nikoli zdrojové kódy projektu (PHP skripty, JavaSript aj.)

 3. Uživatel je oprávněn šířit a užívat projekt mimo jiné též jako součást vlastních reklamních a marketingových aktivit, a to libovolnou formou.

 4. Oprávnění dle předcházejících odstavců tohoto článku má uživatel či subjekty jím pověřené s tímto časovým omezením: 50 (slovy: padesát) let od předání projektu.

 5. Oprávnění dle předcházejících odstavců tohoto článku má uživatel či subjekty jím pověřené bez teritoriálního omezení.

 6. Oprávnění dle předcházejících odstavců má uživatel jak k projektu jako celku, tak k jeho částem.

 7. Bez předchozího písemného svolení poskytovatele nelze nad rámec této smlouvy doplňovat nebo měnit grafickou podobu projektu a zdrojový kód dynamické a statické části.

 8. Práva užití se nevztahují na šíření, upravování a jiné užití zdrojových kódů aplikace (PHP skriptů, JavaScript, souborů *.FLA, *.PSD a jiných zdrojových dat a souborů). Toto právo má pouze poskytovatel.

 9. Poskytovatel převádí práva k užití a šíření projektu v souladu s příslušnými ustanoveními autorského zákona a v rozsahu dohodnutém touto smlouvou na uživatele s účinností ode dne předání projektu uživateli a jeho plného uhrazení uživatelem. Dnem předání se rozumí uvedení všech sekcí do provozu dle dohodnutého harmonogramu, nedohodnou – li se strany jinak. Plným uhrazením uživatelem se rozumí připsání celé částky na účet poskytovatele nebo jejího převzetí v hotovosti a vystavení písemného potvrzení.

 10. Veškerá takto získaná práva a oprávnění je uživatel oprávněn bez omezení volně, tj. především jednotlivě či opakovaně, úplně či částečně, trvale či omezeně, převádět na třetí právnické i fyzické osoby, které jsou oprávněny převádět je ve stanoveném rozsahu dále. Uživatel se při takovém převodu zavazuje sdělit nabyvateli autory projektu a zavázat nového nabyvatele stejnými podmínkami užití projektu, jaké pro něj vyplývají z této smlouvy.

Reference

Aktuality

Akční TISK v listopadu!

Vážení zákazníci, máme pro Vás připravenou předvánoční akci tiskovin za super ceny: Kalendářík o velikosti vizitky za 1,5 Kč. PFko DL (210 x 99 mm) za 3,- Kč. Tisk Vaší fotky na plátno 60x40 cm a napnutí na dřevěný rám 480,- Kč.
Datum 9. 11. 2015
více